Gå til hovedindhold

Nyttig viden

Nyttig viden

Person i gang med at skrive på et computertastatur

Nyttig viden

Det er kun ganske sjældent, at en leder oplever at skulle gribe ind overfor en ansat med et misbrug, så lederen bliver aldrig vant til det. Derfor er det en god ide at søge råd og vejledning hos professionelle rådgivere og behandlere, når situationen opstår.

Center for Rusmiddelbehandling (CFR) yder gratis behandling af medarbejderen og tilbyder undervisning og sparring. Der er behandlingsgaranti på 14 dage.

For nærmere information kontakt CFR på telefon 9960 3850 eller mail cfr@ikast-brande.dk 

For arbejdspladsen kan misbrugsproblemer blandt medarbejdere blandt andet betyde:

  • Udgifter til et øget sygefravær.
  • Forringet kvalitet i arbejdet.
  • Flere arbejdsulykker.
  • Mistrivsel
  • Skadet image, som kan betyde forringede konkurrencevilkår samt problemer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.


En forudsætning for en effektiv indsats fra arbejdspladsens side, er en aktiv og bevidst rusmiddelpolitik. Det handler om stillingtagen til såvel forbrug af rusmidler på arbejdspladsen som hjælp til ansatte med et rusmiddelproblem.

En bevidst politik har klare nedskrevne regler om forbrug af rusmidler på arbejdspladsen mens den aktive del handler om, hvilken hjælp og støtte arbejdspladsen kan give den enkelte, der har et rusmiddelproblem.

CFR tilbyder at hjælpe din virksomhed med udarbejdelse af rusmiddelpolitikken. Herudover tilbyder vi at klæde ledelsen og tillidsvalgte på til opgaven omkring rusmiddelpolitik/samtaler m.m.

Ønsker du at vide mere kan du kontakte CFR på telefon 9960 3850 eller mail cfr@ikast-brande.dk 

Alkoholbehandling

Jf. Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor Sundhedsvæsenet, er der ingen klageadgang for afgørelser truffet om alkoholbehandling jf. Sundhedslovens § 141. Afgørelsen er derfor endelig og kan ikke påklages ved anden administrativ myndighed.

Du har dog mulighed for at klage over kommunens generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der er til rådighed, personalets opførsel m.v.

En eventuel klage sendes/ afleveres til;

Leder af CFR, Mette Christensen
Svaneparken 8
7430 Ikast

 

Stofbehandling

Ønsker du at klage over en afgørelse truffet efter Servicelovens § 101, skal du senest 4 uger efter den pågældende afgørelse er truffet, sende klagen til CFR.

Du skal i klagen oplyse hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Når klagen er modtaget, vil din sag blive revurderet og der vil inden 4 uger blive taget stilling til, om CFR kan give dig helt eller delvist medhold i din klage.

Hvis CFR fastholder afgørelsen, vil du blive vejledt om hvordan du kan komme videre med din klage.

Der er ikke nogle krav til hvordan du indgiver klagen. Indgiver du den mundtligt, vil den afdeling du klager til /over sørge for, at din klage bliver skriftligt dokumenteret. CFR har pligt til at vejlede dig, så du altid ved hvordan du klager.

En eventuel klage sendes til :

Leder af CFR, Mette Christensen
Svaneparken 8
7430 Ikast

Ønsker du at læse mere om klagevejledning, kan du klikke på linket her: http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2007/stofmisbrugere.ashx 

 

Substitutionsbehandling

Klage over behandlingen:

Jf. Lov om klage- og erstaningsadgang indenfor Sundhedsvæsenet, er der ingen klageadgang for afgørelser truffet om substitutitonsbehandling jf. Sundhedslovens § 142. Afgørelsen er derfor endelig og kan ikke påklages ved anden administrativ myndighed.

Klage over faglig virksomhed:

Ved faglig virksomhed forstås det arbejde der udføres af sundhedspersonale, i forbindelse med eksempelvis undersøgelse (udredning, diagnosticering) og behandling. Klager over faglig virksomhed skal rettes til Sundhedsvæsenets patientklagenævn. Nævnet kan ikke påbyde en sundhedsperson at give en bestemt behandling eller at ændre en konkret behandling.

En eventuel klage sendes til ;

Region Midtjyllands patientkontor
Skottenborg 26
8800 Viborg

 

Klage over serviceniveau:

Du har mulighed for at klage over kommunens generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der er til rådighed, personalets opførsel m.v.

En eventuel klage sendes til:

Leder af CFR, Mette Christensen
Svaneparken 8
7430 Ikast

Ønsker du at læse mere om klagevejledning, kan du klikke her:

http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2007/stofmisbrugere.ashx 

 

CFR leverer ydelser efter Sundhedsloven §§ 141 og 142 samt Serviceloven §§ 10, 12 og 101.

Herunder finder du links til relevant lovgivning og vejledninger til loven.

Sundhedsloven § 141: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903 

Sundhedsloven § 142: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903 

Serviceloven § 101: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/798 

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/10375 

 

Her kan du se beskrivelsen af serviceniveauet for hjælpen til borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal være med til at sikre, at vi i kommunen finder de bedste løsninger for borgerne ud fra faglige, økonomiske, juridiske og politiske hensyn.

Formålet er at give borgere med misbrug, pårørende, medarbejdere samt kommunens øvrige borgere en enkel og klar information om serviceniveauet i forbindelse med kommunens misbrugsbehandling.